Sadr Technical Orthopedic

ارتوپدی فنی صدر

به «کلینک ارتوپدی فنی صدر(مرکزی) خوش آمدید.

این مرکز آماده ارائه خدمات ارتوز و پروتز به کلیه توانخواهان مطابق با تکنولوژی روز می باشد. در این کلینک توانمندی ساخت انواع دست و پای مصنوعی با جدیدترین قطعات و مطابق با تکنولوژی روز امکان پذیر است.

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد
پس انسان که مخلوق خداوند بزرگ است فطرتا طالب زیبایی هاست.
برای رسیدن به پروتزی مطلوب از نظر اندازه، پوزیشن، انتقال خطوط و دادن هویت ها، که انتظارات مدد جویان را تا حد زیادی برآورده کند، باید کارهای زیادی انجام پذیرد.
از این رو هرچه ما بتوانیم پروتزهایی با مشخصات نزدیک تر به عضو طبیعی شخص بسازیم، به هدف خود که همانا تهیه پروتزهای cosmetic (زیبایی) است، نزدیک شده ایم.
این امر میسر نیست مگر با انتخاب مدل مناسب،قالب گیری و قالب سازی مطلوب.
در همین راستا این مرکز تمام سعی و کوشش خود را جهت ساخت پروتز هائی مشابه عضو قطع شده بدون استفاده از وسیله تعلیق،بکار گرفته و به لطف خداوند توانسته قدم های مهمی بردارد.